Ishan ah faadu kiyamundhaa faraaithaka Mahloof ge message eh - AO News Ishan ah faadu kiyamundhaa faraaithaka Mahloof ge message eh

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
އިޝާންއަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މަހްލޫފްގެ މެސެޖެއް
1 މަސް ކުރިން

މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލި ހަބަރާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަށް ތައުރީފްކޮށް ހިތްވަރުދިން އިރު އިޝާންގެ މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ ފަރާތްތައްވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ.

Advt

Advertisement

ޓުވިޓާގައި އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލި ހަބަރާއެކު ބޮޑު ބަހުސްއެއް ފެށިފައިވާއިރު މިކަމާއި ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް ވެސް މިވަނީ ޓުވިޓްކުރައްވާފައެވެ. ހިމާރެއްގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެގެން ދިޔަ ދެމަފިރިންގެ ވާހަކައާއި އެކު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވިޓްގައި ވިދާޅުވީ ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލުމަކީ އިޝާންގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމް ނުކުރަންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރި ނަމަވެސް ދައްކާނެ ވާހަކަ ހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަހްލޫފުވަނީ ހިމާރުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފައެވެ،

 

އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލި ހަބަރާއެކު ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ޢަލީ ރަމީޒުވަނީ އިޝާންއަކީ ޒުވާނުންނަށް ނަމޫނާއެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެ ޓުވިޓްކުރައްވާފައެވެ. “މާތްﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ މިއުޒިކްގެ އަވައިގައި ޖެހިފައި ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުން މިފަދަ ނަމޫނާތަކުން އިބްރަތް ހާސިލް ކުރަންޖެހޭ. ﷲ ސާބިތުކަން ދެއްވާށި. އާމީން،” އަލީ ރަމީޒްގެ ޓުވިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލީ ރަމީޒް ވަނީ ފޯނުން ގުޅާ އިޝާންއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްފަހު އެ ގޮތުގައި ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ނަސޭހަތް ދެއްވާފައެވެ.

އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުންވަނީ ސީރިއާ ފަދަ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާންތަކުން އިޝާން ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.މި ގޮތުން މައްރޫފް ހަލީލް ކޮށްފައިވާ ޓުވިޓެއްގައި އިޝާންއަށް ފާޑުކިޔަމުން ބުނެފައިވަނީ “ލަވަކީ އައްޔަގެ އަޑުން، ސްޓޭޖްމަތީގައި އުޅެނީ އައްޔަ އުޅޭހެން، ލަވަކިޔުން އަމިއްލަ އަށް ފެނިގެން ހުއްޓާލުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. އެކަމަކު ހެޑްލައިން މޭކް ކުރަން ދީނޭ ނުކިޔާ”. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯ އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި “އަޅުގަނޑުވެސް ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފިން” ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޓުވިޓަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓްވިޓާގައި ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ބުނާ ފޭކް އައިޑީ އެލެކްސް އަހްމަދު އިން “ނުވާނެ އެހެނެއް ހަމަ ހުއްޓާލީތަ؟” މިފަދައިން ސުވާލުކުރައްވާފައެެވެ.