English Edition
Dhivehi Edition
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ބެލުމާއި، ހަނދު ސާބިތު ކުރަން ހެކިބަސް ދިނުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ހަނދު ދުށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހެކިބަސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު، ރަށުގައި ނަމަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އަދި މާލޭގައި ނަމަ ޑީޖޭއޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ނަމަވެސް މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ދުވަސްތަކަކަށްވާތީ، ހަނދު ފެނިއްޖެ ކަމަށް ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުންވަނަމަ، ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން ޢާންމުކުރާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޑީޖޭއޭ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އަދި މާލޭގައި ނަމަ، 7704777 ނަންބަރު ފޯނުން އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅާއި ހެކިބަސް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

“ހަނދު ފެނިގެން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ހަނދު ހުރި އިސްމިނާއި، މިސްރާބާއި، އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެ”، ޑީޖޭއޭ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑީޖޭއޭ އިން ބުނީ ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް، 29 ޝަޢުބާން 1441 (22 އޭޕްރީލް 2020) ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 7:30 އަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ހަނދު ދުށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ވީހާ އަވަހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދިނުމަށް ޑީޖޭއޭ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.