English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ސިޓީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން 18:00 ގެ ފަހުން ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ޑީޖީ) އޮފް ހެލްތު އާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސް އިންވެސް ނިންމައިގެން ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިޤް(ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯބެ މިހެން ވިދާޅުވީ، އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކުރަން އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް އެނގިގެން ނޫން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން މަބްރޫކް ޓެގްކޮށް ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައެެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޯބެގެ ޓުވިޓްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަވައިދުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނައިރު ކައުންސިލުންވަނީ މިއަދު ހަވީރު 6:00 ގެ ފަހުން އައްޑޫގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓަތަކުން ހިދުމަތްތައް ދެވޭނީ ހެނދުނު 6:00 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.އަދި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރޮކޮށް ދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ، އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު، ހަވީރު 6:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރޮކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ކައުންސިލުންވަނީ ބުނެފައެވެ.