Raees Solih ge aadheys: Beyrah vadainugannavaa - AO News Raees Solih ge aadheys: Beyrah vadainugannavaa

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ރައީސް ޞާލިޙް ގެ އާދޭސް: ބޭރަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ
5 ދުވަސް ކުރިން

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަމުން ބޭރަށްވަޑައިނުގަތުމަށް އާދޭސް ދަންނަވައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

4.52 ގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ މި ޕްރެސްގެ އެންމެ ބޮޑު  ބޭނުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލް ދެއްވުން ކަމަށާއި  އެގޮތުން 46 އިދާރާއެއް ގުޅިގެން ކޮވިޑް 19 އިން ރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް  ފާހަގަކޮށް ވިލަރެސް ޓީމަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރެއްވިއެވެ. މިއާއެކު ރައީސްވަނީ ނޫސް ވެރިންގެ މަސައްކަތް ވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. މިއާއެކު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާއިރު  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގެ ކެތްތެރިކަމާއި ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ގެ ވާހަގަ ފުޅުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢުރީފް ކުރައްވާ އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް ރައްދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެއީ އިސް ބަސް ވެސް އަދި އެންމެ ފަހު ބަސްވެސް ދެއްވާނެ މީހުންކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ  މި މަހުގެ 27 އިން ފެށިގެން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފައެވެ. އަދި އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކުރަންވެސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ .

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަމުން ބޭރަށްވަޑައިނުގަތުމަށް އާދޭސް ދަންނަވައިފިއެވެ.