Furabandhah amalu nukuranyya badi jahan jehidhaane kamuge inzaaru dheefi - AO News Furabandhah amalu nukuranyya badi jahan jehidhaane kamuge inzaaru dheefi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ފުރަބަންދަށް އަމަލު ނުުކުރަންޏާ ބަޑިޖަހަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި
5 ދުވަސް ކުރިން

އިންޑިޔާގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަޔަަށް ބަޑިޖަހަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ތެލަންގާނާ ސްޓޭޓްގެ ޗީޕް މިނިސްޓަރ ޗާންދްރަސެކަރް ރާއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ރާއޯ މިފަދަ ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ދެއްވާފައި ވާއިރު އިންޑިޔާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފިލި މައްސަލަތައް ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެފަދަ ބައެއް މީހުންގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް19 އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ތެލަންގާނާ ސްޓޭޓްގައި މިހާރު ހަވީރު 6 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 7 އާއި ހަމައަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އެ ސްޓޭޓުން މިހާތަނަށް 36 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާއިރު 19 ހާހެއްހާ މީހުން ތިބީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރާއޯ ވަނީ ސްޓޭޓްގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންނާއި ހައިދަރުއާބާދުގައި ތިބި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މަގުތަކަށް ނިކުމެ ފުރަބަންދު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ހާލެއްގައި 24 ގަޑިއިރު ކާފިއު އިއުލާންކޮށް އަސްކަރިއްޔާ މަގުތަކަށް ނެރެންޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރާއޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

“އެމެރިކާގައި ފުރަބަންދު ތަންފީޒުކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާ ނެރެން ޖެހުނު. (އިންޑިޔާގެ) ރައްޔިތުން ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދަށް އަމަލުނުކުރަންޏާ 24 ގަޑިއިރު ކާފިއު އިއުލާންކޮށް މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަ މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހަން ޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ. އަހަރެން ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން އެފަދަ ހާލަތަކަށް ނުގެންދިއުމަށް” ޗީފް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއޯ ވަނީ ބޮޑުއަގުގައި މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް އަތުލުމަށާއި އެމީހުން ގެއިން ބޭރަށް ހިނގައްޖެ ނަމަ ޕާސްޕޯޓްތައް ކެންސަލް ކުރަން ވެސް ރާއޯ ވަނީ އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.