MFDA ge khidhumaiy thah "Dhirithi" portal medhuverikoh dhinumah ninmaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

 • 32,101,060confirmed
 • 23,682,042recovered
 • 7,436,998active
 • 982,020deaths

Maldives

 • 9,885confirmed
 • 8,530recovered
 • 1,315active
 • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން
07 ނޮވެންބަރު 2019ގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން "ދިރިތި" ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)ގެ އާންމު ޚިދުމަތްތައް އެ އޮތޯރިޓީގެ ޕޯރޓަލް “ދިރިތި” މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 15 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމައެކަނި “ދިރިތި ޕޯރޓަލް” މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

އެ ޚިދުމަތްތަކަކީ:

 1. ކާބޯތަކެތީ އުފައްދާ ތަންތަންނަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ
 2. އައިސް ޕްލާންޓުގެ ހުއްދަ
 3. އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އަޅަނދުފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް
 4. ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސްޓޯރޭޖް ވެސެލްސް ފޮ ފިޝް އެންޑް ފިޝަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސްއަށް ދޫކުރާ ސާފުތާހިރުމަކުގެ ސެޓްފިކެޓް
 5. ބޯފެން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް
 6. ކާބޯތަކެތީގެ އިޝްތިހާރު ފާސްކުރުން
 7. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް ރަޖިސްޓްރީކުރުން
 8. ކަނޑައެޅިފައިވާ އުފެއްދުންތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
 9. ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

މީގެ އިތުރުން އެ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް، “ދިރިތި ޕޯރޓަލް ޔޫސަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން” ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެ ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެބްސައިޓް www.health.gov.mv އަދި އެމްއެފްޑީއޭ އިން ލިބޭނެ އެވެ.

“ދިރިތި” ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބުނީ “ދިރިތި” ނިޒާމް ތަޢާރަފް ވެ، “ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ” ވިއުގައަށް ގުޅައިލުމުން، އެހެނިހެން އެޖެންސީތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވިޔަފާރިވެރިން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކަށް އެކިފަހަރު މަތިން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ޕޯޓަލަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޢުދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިފްތިތާޙްކުރި ޕޯޓަލެކެވެ.