Fuluhunnaai Family and Legal Clinic aa dhemedhu fahumunaamaa ehgai soi kohfi - AO News Fuluhunnaai Family and Legal Clinic aa dhemedhu fahumunaamaa ehgai soi kohfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ފުލުހުންނާއި ފެމިލީ އެންޑް ލީގަލް ކްލިނިކާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕޮލިސް
ފުލުހުންނާއި ފެމިލީ އެންޑް ލީގަލް ކްލިނިކާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން

އާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގެވެށި އަނިޔާއާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ފެމިލީ އެންޑް ލީގަލް ކްލިނިކާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މިއަދު ހެނދުނު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދެވެ. އަދި ފެމިލީ އެންޑް ލީގަލް ކްލިނިކުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކްލިނިކުގެ ކޯ-ޗެއަރޕާސަން ޙައްވާ ޝަފީއާ ރިޒާއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެވެށި އަނިޔާއާއި އެކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވުމަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.