Virus fethureythee Twitter muvazzafun geygai masahkaiy kurumah angaifi - AO News Virus fethureythee Twitter muvazzafun geygai masahkaiy kurumah angaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވައިރަސް ފެތުރޭތީ ޓުވިޓާ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންގައިފި
1 މަސް ކުރިން

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް(ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން ޓުވިޓާގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އަންގައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޓުވިޓާއިން އިއްޔެ އެ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ބްލޮގްގައި ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ޖަޕާން،ހޮންގް ކޮންގް އަދި ސައުތު ކޮރެއާގައި ތިބި އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރުން ލާޒިމު ކަމަށް އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން އޮފީސްތައް ހުޅުވިފައި ހުންނާނޭ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. ޓުވިޓާއިން ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމީ އެޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން އަޅާފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ޓުވިޓާގެ އެންގުމާއި އެއްކޮށް އެ ކުންފުނީގެ 5000 މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަބަދުވެސް އޮފީހަށް އެކި ކަންކަމުގައި ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޓުވިޓާއިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިފަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައިވާއިރު ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން އިންޓަނޭޝަނަލް ކުންފުނިތަކުންވެސް މިފަދަ ނިންމުންތަކެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ގޫގުލް އިން ވަނީ އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކޮންފަރެންސް ވެސް ފަސް ކޮށްފައެވެ.