Baarugadha dharifani elhifai huri swimming pooleh gai fethumun anhenun maabandu vumuge furusathu ovey: Sitti - AO News Baarugadha dharifani elhifai huri swimming pooleh gai fethumun anhenun maabandu vumuge furusathu ovey: Sitti

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ބާރުގަދަ ދަރިފަނި އެޅިފައިހުރި ސްވިމިންގ ޕޫލެއްގައި ފެތުމުން އަންހެނުން މާބަނޑުވުމުގެ ފުރުސަތުއޮވޭ:ސިއްޓި

ދަރިމައި ނުވުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނައިންދިމާވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. އެތައް ބަޔަކު މިއަދު ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާއެއް ފަރުވާއަކަށް މިމައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ފިރިހެން މިހާއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި ދަރިފަނީގެ ކައުންޓްމަދުވުމާއި ދަރިފަނީގައި ބާރުދެރަވުންހިމެނެއެވެ.

Advt

Advertisement

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިޝަލަކު ދާދިފަހުން ބުނީ ބާރުގަދަ ދަރިފަނި ހުންނަ މީހުން ފަތާ ސްވްމިންގް ޕޫލްތަކުގައި އަންހެނުން ފެތުމުން މާބަނޑު ވުމަށް ފުރުސަތު އޮންނަކަމަށެވެ. ސިއްޓި ހިކްމަވަޓީ މިހެން ބުނެފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީއިން އެގައުމުގެ ނޫހަކަށް ސިއްޙަތާއި ބެހޭގޮތުން ދިން އިންޓަވއިުއެއްގައެވެ.

ސިއްޓި މީގެއިތުރުން ބުނީ އާންމުގޮތެއްގައި ސްވިމިންގ ޕޫލްތަކުގައި ފިރިހެންވެރިން އަންހެންވެރިން ފެނުމުން “އިޖެކުލޭޓް” ކުރުމުން ޕޫލްގައި ދަރިފަނި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން، ޕޫލްގައި ޖިންސީއެދުން ނުފުއްދިކަމުގައި ވިޔަސް އެފަނިތަކުން އަންހެން ވެރިން މާބަނޑުވެދާނެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެކަމަށް އޭނަގަބޫލު ކުރާކަމަށެވެ.

ސިއްޓި މިހެން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އިންޑޮނޭޝައަން ޑޮކްޓާސް އެސޯސޮއޭޝަންގެ ޑޮކްޓަރަކުބުނީ އެއީ ވެދާނެކަމެއްކަމަށް އޭނަ ގަބޫލުނުކުރާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެންޑޮކްޓަރަކުވެސް ވަނީ ސިއްހީ މައްސަލަތަށް ސިއްޓިއަށް ނޭންގޭނަމަ އެވާހަކަ ނުދެއްކުމަށާއި އެފަދަވާހަކަ ތަކަކީ މީހުން ބިރުގަންނަ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔާފައެވެ. އިތުރަށް އެޑޮކްޓަރ ބުނެފައިވަނީ އޭނަ ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކްލޮރިނޭޓް ކޮށްފައިވާ ސްވިމިންގް ޕޫލުތަކުގައި ދަރިފަނި ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް އޭނަގަބޫލު ނުކުރާކަމަށެވެ.

މިވާހަކަ އާއި ގުޅިގެން ފަހުން ސިއްޓިވަނީ އިންޑޮޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުން ކިބައިން މާފަށްއެދިފައެވެ.ސިއްޓިމާފަށް އެދެމުންބުނީ އެވާހަކަތަކަކީ އޭނަގެ އަމިއްލަ ވިސްނުކަމަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

4 ކޮމެންޓް

Swimming pool މާޗް 11, 2020

Ey swimming pools thakah dhe jinsuge dhemeehunah dhe gadi aku feybei gotheh hadhaakahala dhou 😂😂

kudabe ފެބުރުއަރީ 28, 2020

Dhahkkaa vaahaka. Gabooleh nukurevey

އަންނާރު ފެބުރުއަރީ 27, 2020

ދެން މިހަބަރު ޖެހުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ފެބުރުއަރީ 26, 2020

ސިއްޓި ހިކްމަވަޓީ އެއް ނޫން. ރަނގަޅު ގޮތަކީ "ސިއްތި ޙިކްމާވަތީ".