Jihad, dhaulathuge mudhaa nuhaqqun beynun kuri kamah bune badhalu hoadhan court ah hushahalhaifi - AO News Jihad, dhaulathuge mudhaa nuhaqqun beynun kuri kamah bune badhalu hoadhan court ah hushahalhaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު - ފޮޓޯ: އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ޖިހާދު، ދައުލަތުގެ މުދާ ނުޙައްޤުން ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
1 މަސް ކުރިން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިޙާދު ދައުލަތުން ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ، ބަދަލު ހޯދަން ދަޢުވާ ކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ ޖިޙާދު ދިރިއުޅުއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން “ރެހެންދި 3” ގެ 2 (ދޭއް) ފްލެޓް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ ދައުރު ހަމަވުމަށްފަހު، އެތަން ހުސްކުރަން ދައުލަތުން އެންގުމުންވެސް އެތަން ހުސްނުކޮށް، ޤާނޫނީ ހައިޞިއްޔަތެއް ނެތި 1 އަހަރާއި 3 މަސް ވަންދެން އޭނާ ގެންދެވީ އެތަން ބޭނުން ކުރައްވަމުން ކަމަށާއި، ޖިޙާދު އެތަން ދޫކޮށްލެއްވީ 17 ފެބްރުވަރީ 2020 ގައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޤާނޫނީ ހައިޞިއްޔަތެއްނެތި ޢަބްދުﷲ ޖިޙާދު ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އޭނާގެ ކިބައިން ކުލި ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ، ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދާފައިވާތީ، އެތަނުގެ ކުއްޔާއި މެއިންޓެނަންސް ފީ އާއި ޔުޓިލިޓީ ފީސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1،109،227.36 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަހާސް ދުވިސައްތަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަ ލާރި) ދައުލަތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.