Coral festival gai Raees solih baiverivevadaigenfi - AO News Coral festival gai Raees solih baiverivevadaigenfi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ކޮރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 މަސް ކުރިން

ކޮރަލް ފެސްޓިވަލް 2020 ގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މި ފެސްޓިވަލަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް (އެމް.ސީ.އައި.) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފެސްޓިވަލެކެވެ. ކ. ތުލުސްދޫގައި ‎ބޭއްވި މި ފެސްޓިވަލުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ރައީސް ޞާލިޙު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އަދި، ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، އެމަނިކުފާނުވަނީ ސްޓޯލްތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ ބައެއް އުފެއްދުންތައް ބައްލަވައިލައްވާފައެވެ.

‎އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފެސްޓިވަލުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުންކަމަށްވާ އަޙްމަދު ނަސީމާއި މުޙައްމަދު ޝިފާޒުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސްވެރީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

‎މި ފެސްޓިވަލުގައި، އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޖައްވަށް ބޭރުވާ ވިހަ ގޭސްތަކާއި ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ދެމިތިބުމަށް ކުރާ އަސަރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލާ ޢިލްމީ ބަހުސްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ މައްޗަށް މި ފެސްޓިވަލުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުގައި އަލިއަޅުވައިލާފައިވެއެވެ.