Finance Ministry ah Expenditure Policy Consultant aku hoadhanee - AO News Finance Ministry ah Expenditure Policy Consultant aku hoadhanee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ - ފޮޓޯ: އަވަސް
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަނީ
1 މަސް ކުރިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް އަށް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން އިކޮނޮމިކް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރައްވާ އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.finance.gov.mv ގައި ވަނީ މިހާރު ޝާއިޢުކޮށްފަ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗު 3 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން “އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް” މެއިލް، އީމެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ފޮނުއްވާއިރު ސީވީއާއި، ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރައްވަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެޑްރެޑިޓް ކޮޕީ)އާއި ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުންތައްވެސް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.