English Edition
Dhivehi Edition

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 7 ގޮނޑިއަށް 19 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ޕީޕީއެމްއިން 7 ކެންޑިޑޭޓަކު ، އެމްޑީޕީން ވަނީ 7 ކެންޑިޑޭޓަކު ، އަމިއްލަ ގޮތުން 5 ކެންޑިޑޭޓަކު ، ވޯޓްލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަނުން އައްޑޫގައި ބެހެއްޓީ 31 ވޯޓު ފޮށި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ޕީޕީއެމް އިން. އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ އިން. ނަމަވެސް އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ މިދާއިރާތަކުގެ ވޯޓް ފޮށިތައް ހުރުމުން ނަތީޖާ ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވޭ.   ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ: ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ އަދަދު: 3884 ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު: 582 ބާތިލް ވޯޓު: 8 މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް (އެމްޑީޕީ): 510 މުހައްމަދު އާމިރު (އަމިއްލަ) 16 ޙަސަން ނައީމް:(ޕީޕީއެމް)92 ޙުސައިން މަމްދޫޙް:(އަމިއްލަ) 86   ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ: ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ އަދަދު: 3667 ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު: ބާތިލު ވޯޓު: ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު (އެމްޑީޕީ) 1186 ޙުސައިން ރަޝީދު (ޕީޕީއެމް) 523   ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ: ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ އަދަދު:3774 ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު: 469 ބާތިލު ވޯޓު: 4 އަބްދުﷲ ޞާދިގް (އެމްޑީޕީ) 1350 ޝަފާޢަތު މުޙައްމަދު (ޕީޕީއެމް) 640   ފޭދޫ ދާއިރާ: ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ އަދަދު: 3924 ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު: ބާތިލު ވޯޓު: އަލީ ފަހުމީ (އެމްޑީޕީ) 695 ޙަސަން ހާނީޒް (ޕީޕީއެމް)449 އަބްދުﷲ ސައީދު(އަމިއްލަ)8   މަރަދޫ ދާއިރާ: ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ އަދަދު: 2554 ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު: ބާތިލު ވޯޓު: ފައިސަލް އިބްރާހިމް (އެމްޑީޕީ) 909 ހުސެއިން ޒިޔާދު (ޕީޕީއެމް) 355 އަބްދުﷲ އަފީފް (އަމިއްލަ) 65   އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ: (މަރަދޫފޭދޫ އަދި މީދޫ) ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ އަދަދު: 3421 ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު: ބާތިލު ވޯޓު:11 އިބްރާހިމް ޖަމާލު (އަމިއްލަ) 280 ޙަސަން ހިޔާޟު (އެމްޑީޕީ) 442 އާދަމް ޝައްމޫން އިސްމާއީލް (ޕީޕީއެމް) 178   ހުޅުދޫ ދާއިރާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ އަދަދު: 2773 ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު: 505 ބާތިލު ވޯޓު: 9 އިބްރާހިމް ޝުކުރީ (އެމްޑީޕީ) 830 އަލީ މުހައްމަދު (ޕީޕީއެމް) 629