English Edition
Dhivehi Edition

އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް2017ގެ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެޑިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޕްރީ ސީޒަން މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕުގައި އިއްޔެ އެމެރިކާގެ ފުލޮރިޑާގެ ހާޑްރޮކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެފައިވަނީ 3-2ން ނެވެ.

ސްޕެއިނުން ބޭރުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ އެލް-ކްލެސިކޯ މެޗުގެ ތިންވަނަ މިނެޓްގައި ލިއޮނަލް މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާ ލީޑުނަގާދީފައިވާއިރު ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ އިވާން ރަކިޓިޗް ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީ ބާސެލޯނާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ މަޓެއޯ ކޮވަސިޗާއި މާކޯ އަސެންސިއޯގެ ލަނޑުތަކުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ރިއާލްއަށް ހަމަހަމަ ކޮށްދިން ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއިން މެޗުގެ 50 ވަނަ މިނިޓްގައި ލަނޑު ޖަަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ 3-2 ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ބާސެލޯނާއަށް ޖަހާދީފައިވަނީ ޖެރާޑް ޕީކޭ އެވެ.

އާއަހަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕުގެ އެމެރިކާ އެޑިޝަނުގައި މި އަހަރު 7 ޓީމް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. މި އަހަރު މިމުބާރާތުގައި ސްޕެއިން،އިންގްލޭންޑް އަދި އިޓަލީގެ ދެ ޓީމް ވާދަކޮށްފައިވާއިރު ފުރާންސްއިން ވަނީ އެއްޓީމް ބައިވެރިވެފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ވާދަށް ކޮށްފައިވަނީ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ،މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އާއި ރޯމާ އާއި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީ އިތުރުން ސްޕެއިންގެ ރިއަލްމެޑްރިޑް އަދި ބާސެލޯނާއެވެ.

އިއްޔެޕްރީ ސީޒަން މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން އެމެރިކާގެ ފުލޮރިޑާގެ ހާޑްރޮކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުންން ނެވެ.2-3 ބާސެލޯނާ މޮޅުވެފައިވަނީ

ތިންވަނަ މިނެޓްގައި މެޗުގެ ކްލެސިކޯ-ނަ އެލްއިނުން ބޭރުގައި ކުޅުނު ދެ ވަސްޕެ ބާސެލޯނާގެ ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑުނަގާދީފައިވާއިރުލިއޮނަލް މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާ އެވެ. ފުޅާކޮށްދީފަ ލީޑު ބާސެލޯނާއަށް ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީއިވާން ރަކިޓިޗްމަޓެއޯ ކޮވަސިޗާއި މާކޯ ގެނިމުމުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑުފުރަތަމަ ހާފު އެހެންނަމަވެސް މަ ކޮށްދިން ނަމަވެސް ރިއާލްއަށް ހަމަހަ މެޗުގެ ނަތީޖާއަސެންސިއޯގެ ލަނޑުތަކުން