English Edition
Dhivehi Edition

“އެފްއޭއެމް މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ހިތަދޫ ސްކޫލް އާއި އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗު 1-1 ލަނޑުން އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ.

ފަރާތުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ޓީމް މެޗުގައި މިއެހެން . ގާފައެވެލީޑު ނަ މެޗުގެ ލަނޑެއް ޖަހައި ވަނީ ސްކޫލުން ހިތަދޫކޮޅުގައި ހާފްގެ ކުރީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެ އިން ވަނީ މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ސްކޫލް އިރުޝާދިއްޔާނަމަވެސް ވަނަ މިނެޓްގައި އިރުޝާދިއްޔާ 48މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަ ހަމަ ކޮށްފައެވެ.މި ލަނޑު މެޗުގެ އިބްރާހިމް އަޒިންއެވެ. 11ންބަރ ސްކޫލްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ޖާޒީނަ.

މިއަދު ވެސް މިމުބާރާތުގެ ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.މިއަދު ކުޅޭ 13 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ޝައްމުޝުދީން ސްކޫލް އަދި ފޭދޫ ސްކޫލްއެވެ.މިއަދު ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ހިތަދޫ ސްކޫލް އަދި ޝަރައްފުއްދީން ސްކޫލެއެވެ.