PG ge magaamah shameem ge nan Raees majileehah fonuvaifi - AO News PG ge magaamah shameem ge nan Raees majileehah fonuvaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ޕީޖީގެ މަގާމަށް ޝަމީމްގެ ނަން ރައީސް، މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
6 މަސް ކުރިން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް(ޕީޖީ)ގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސެއިން ޝަމީމްގެ ނަން، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުސްވެފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހ.ހިޔާކަން ޙުސެއިން ޝަމީމު އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދުމަށް މިއަދު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ޕީޖީގެ މަގާމު ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން އޮތީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.ވަގުތު ހަމަވިއިރު އެމަޤާމަށް އެދިފައިވަނީ 3 ފަރާތަކުންނެވެ.

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ އިޖުރާޢު ތައް މިސަރުކާރުން ފެށުމާއެކު އޭނާވަނީ އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.