English Edition
Dhivehi Edition

ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސ.މަރަދޫ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. މަރަދޫ، ވިހިލި ނޫރުލްއަމީން (31އ) އެވެ.

ނޫރުލްއަމީން އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9792358 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެދެއެވެ.