އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އަބްދުލް އަޒީޒް ބޫތެފްލިކާ

އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް ބޫތެފްލިކާ 20 އަހަރަށް ފަހު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި