ފޭދޫސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ފޮޓޯ: ފޭދޫސްކޫލް

ފޭދޫސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކޮށްފި