އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އަންޖަނާ

ބޯބުރިކޮށް، ރަހުމް ކުޑަގޮތަކަށް 16 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު މަރާލައިފި