English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ: ޕޮލިސް ލައިފް

ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.މަރަދޫ / އެތުމާގެ، ޢަބްދުﷲ އުނައިސް (34އ) އެވެ.

ވީމާ ޢަބްދުއްﷲ އުނައިސްއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9792058 ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ފުލުހުން ވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.