English Edition
Dhivehi Edition

ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ވާދަ ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ 13 ދާއިރާ ، އެ ޕާޓީއިން އެހެން ޕާޓީތަކާއި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ

އަދާލަތު ޕާޓީއިން 13 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީ، 1819 ކޮމެޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރި މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އެ ޕާޓީއިން ވާދަ ކުރަން ޖެހޭނީ 13 ދާއިރާއަށް ކަމަށްވާތީއެވެ

އާދަލަތުން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާތަކަކީ

 • ކެލާ ދާއިރާ
 • ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
 • ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ
 • މަކުނުދޫ ދާއިރާ
 • އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
 • ކާށިދޫ ދާއިރާ
 • މަހިބަދޫ ދާއިރާ
 • މުލަކު ދާއިރާ
 • ނިލަންދޫ ދާއިރާ
 • ގަމު ދާއިރާ
 • ފުވައްމުލައް ދެކުނު ދާއިރާ
 • ފޭދޫ ދާއިރާ
 • މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

.