English Edition
Dhivehi Edition

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ގިނަ ބޭފުޅުން މަގާމްތަކުން ވަކި ކުރަން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކުން ގިނަ ވެރީންތަކެއް މިއަދު ވަކިކޮށްފައިވާ އިރު ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި ބޯޑު މެމްބަރުން ވަނީ އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގު ހަލީމާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ލައްމާން ގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އަދި ސީއީއޯ އަހުމަދު ޝަހީރު ހިމެނެއެވެ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންގެ ބޯޑުން މިއަދު ވަނީ 11 ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޗެއާމަނުން އެ މަގާމްތަކުން ވަކިކޮށްފަ އެވެމިއަދު ވަކި ކުރި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 • ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު އައިމަން
 • ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޒުހޫރު
 • ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން
 • އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޝާހިދު
 • އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ނާސިފް
 • އެޗްޑީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރު (ޑެޕިއުޓީ އެމްޑީ) އަހްމަދު ބުންޔާމީން
 • އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސްގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު ޝަފީއު
 • އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލްހާރިސް
 • ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޗެއާމަން އިގްބާލް އާދަމް
 • މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އިދުރީސް އިސްމާއިލް
 • އެމްޓީސީސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު ނިޔާޒް
 • އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު
 • އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ލިމިޓެޑުގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު ލަތީފް
 • ދިރާގުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަޝްމަލީ
 • ޕީއެސްއެމްގެ ޗެއާޕާސަން މަރިޔަމް އަޒްރާ
 • ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ޚަލީލް
 • ޕީއެސްއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްޑީ މުހައްމަދު އިކްރާމް އަބްދުއްލަތީފް
 • މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޗެއާމަން އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ
 • މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލްރައްޒާގު އިބްރާހިމް

.