ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމުގައި ޑރ.ޖަމީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --

އަދީބު ދޫނިދޫއަށް ގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑު ދޫނިދޫއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައި އޮތް ގޮތަށް- ޖަމީލް