0 ރަންވޭގައި އިއްތިހާދު އެއާވެޭސް އޭ-380 މަރުކާގެ ފްލައިޓް ޖައްސާފައި --- ވަގުތު އިމޭޖްސް

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އޭ-380 މަރުކާގެ ފްލައިޓް އާ ރަންވޭގައި ޖައްސައިފި