ނަލަފެހި ޖަމިއްޔާ އަދި މިފްކޯ ހުޅުމީދޫސައިޓްގެ އިސްފަރާތް ތަކުން ގަސްއިންދަނީ--- ފޮޓޯ: ލުބްނާ މަޖީދް މުހްތާރު/ އޭއޯ ނިއުސް

ނަލަފެހި ޖަމިއްޔާއިން މިފްކޯ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި ގަސްއިންދައިފި