English Edition
Dhivehi Edition
ތުއްތު ކަމަނަ-1 އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ފޮޓޯ މިނިސްޓްރީ

ދިވެހީން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށާއި، ދިވެހީންގެ އަޞްލު ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިބަސް ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ “ތުއްތު ކަމަނަ ސިލްސިލާ” ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ސިލްސިލާ އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައިސްކޯފްގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބައެއްގެ އަޞްލުތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަލާމަތް ކުރަންޖެހެނީ އެބައެއްގެ ބަސް ކަމަށާއި ދިވެހީން ދިވެހިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތްކޮށް އުޅުނުއިރު ދިވެހީން އުފެއްދި އުފެއްދުންތައް މާ މޮޅުވެފައި ފުރިހަމަ ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ މިސާލު ދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެހާރުގެ ދިވެހީންގެ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި އޭރުގެ ދިވެހީން ބިނާކުރި މިސްކިތްތަކުން ދިވެހިވަންތަކަން ފެންނަން ހުންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހީންނަށް ދިވެހީންގެ އަމިއްލަ އަގު ވިސްނިފައި އޮތުމުގެ ސާފު ނަތީޖާއެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހީން ދިވެހިބަހުން ވިސްނިއިރު ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އޭރު ދިވެހިވެށިން ލިބެންހުރިި ވަޞީލަތްތަކުން ދިވެހީންގެ ކަންކަން ފުއްދަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ދިވެހިޤައުމިއްޔަތުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު އިޢާދަ ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަބަހުން ވިސްނާ ޖީލެއް އުފަންކުރުވުމުގެ މުހިންމުކަން ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެތަޞައްވުރުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހީންނަށް ދިވެހިންގެ އަޞްލުތައް ބުނެދިނުމާއި، ދިވެހީންނަކީ ކިހާ އަގެއްހުރި ބައެއްކަމާއި ކިހާ ފަންނުވެރި ބައެއްކަން ބުނެދިނުންކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ގެ ޙަފްލާގައި އިފްތިތާޙް ކުރެވުނު ތުއްތު ކަމަނަ ސިލްސިލާ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމަސައްކަތަކީ ކިތަންމެ ކުޑަކޮށް ފެންނަން އޮތް ނަމަވެސް ޤައުމީ ނިސްބަތުގައި ބޮޑު އަދި މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމުން ހިތްވަރު ހޯއްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތެރެއިން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ތަރުޙީބު ދެވޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުއްތު ކަމަނަ ސިލްސިލާ” އަކީ ތުއްތު ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހިބަހަށް ލޯބިޖައްސައި، ދިވެހިބަހަކީ އެކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމާއި ތުއްތު ކުދިންނަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ދިވެހިބަސް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އޭއޯ ނިއުސްގެ ސީއީއޯ، ޝިމްލާ އަޙްމަދު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ސިލްސިލާއެކެވެ. މިއަދު އިފްތިތާޙް ވެގެންދިޔައީ މި ސިލްސިލާގެ ފުރަތަ ބައެވެ.

ޝިމްލާ އަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ދިވެހިބަހުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ފޮތް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ޤަބޫލު ކުރާ ފެންވަރަށް ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާމު 2004 ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ލިބިލައްވާފައިވެއެވެ.