English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައ ހިންގަމުން އަންނަ ފައިވާން ފެކްޓްރީގައ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ ކައިރީގައި ހުންނަ މި ފެކްޓްރީގައި މިހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ އިރު އެސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ވަނީ ކަނޑައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައ ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު ހާދިސާއާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދި ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.