English Edition
Dhivehi Edition
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ނިހާދުއަށް ގުރޫޕަކުން ހަމަލާދީފައިވަނީ ހިނގި ޒުވާބެއްގެ ތެރެއިންއެވެ.

މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ނިހާދު އަށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލު އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.