English Edition
Dhivehi Edition

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހުރިހާ ފޮށިތަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެން ކުރީގައި އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙްއެވެ.

ހިތަދޫ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ އުފަން ރަށެވެ.

ހިތަދޫ ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮށިތަކުން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް އެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވޯޓުލުމުގައި ހިތަދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

S04.1.1- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 852، ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު: 557 ބާތިލް ވޯޓު:16)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 226 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 189 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 88 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 31 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 15 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 5 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 2 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 1 ވޯޓު

 

S04.1.2- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 628، ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު: 441 ބާތިލް ވޯޓު:4)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 196 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 160 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 44ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 18 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 15 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 5 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 3 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 1 ވޯޓު

 

S04.1.3- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 463 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު: 285 ބާތިލް ވޯޓު:3)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 112 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 95 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 55 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 13 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 6 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 2 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 2 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 0 ވޯޓު

 

S04.1.4- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 512 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:330 ބާތިލް ވޯޓު:2)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 174 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 69 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 60 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 12 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 9 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 4 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 2 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 0 ވޯޓު

 

S04.1.5- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 453 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:290 ބާތިލް ވޯޓު:9)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 160 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 80 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 37 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 7 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 3 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 2 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 1 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 0 ވޯޓު

 

S05.1.1- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 534 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:338 ބާތިލް ވޯޓު:10)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 166 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 99 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 56 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 7 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 7 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 1 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 1 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 1 ވޯޓު

 

S05.1.2- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 553 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:373 ބާތިލް ވޯޓު:8)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 148 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 127 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 67 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 13 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 7 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 6 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 5 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 0 ވޯޓު

 

S05.1.3- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 582 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:391 ބާތިލް ވޯޓު:6)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 187 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 130 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 39 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 14 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 9 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 8 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 3 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 1 ވޯޓު

 

S05.1.4- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 620 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:419 ބާތިލް ވޯޓު:9)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 209 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 126 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 68 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 6 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 5 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 4 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 1 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 0 ވޯޓު

 

S05.1.5- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 640 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:422 ބާތިލް ވޯޓު:4)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 183 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 149 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 64 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 9 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 8 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 8 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 1 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 0 ވޯޓު

 

S06.1.3- (ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 603 ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:356 ބާތިލް ވޯޓު:16)

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް: 181 ވޯޓު

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: 97 ވޯޓު

އިލްޔާސް ލަބީބް: 45 ވޯޓު

ގާސިމް އިބްރާހިމް 20 ވޯޓު

ޢުމަރު ނަސީރު : 5 ވޯޓު

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން: 4 ވޯޓު

މުޙައްމަދު ނާޒިމް: 4 ވޯޓު

ޙަސަން ޒަމީލް: 0 ވޯޓު