English Edition
Dhivehi Edition

ކައިވެންޏަކީ އެކުގައި ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރަން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ ފަރުދެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ރީތި އަދި މުޤައްދަސް ގުޅުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި އެކުގައި އުޅުމަކީ ބައެއް ފަހަރު ގޮންޖެހުންތަކަކަށް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ދެ ބައިވެރިންގެ ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ތަންދީ އެހީތެރިވާން ޖެހެއެވެ. ސުލްހަވެރި ގޮތެއްގައި އެކުގައި އުޅުމަށްޓަކައި، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމީހުންނަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

1- މުއާމަލާތުކުރުން

ކޮންމެ ކާމިޔާބު ގުޅުމެއްގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ މުވާސަލާތު ކުރުމެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކައިވެނީގައި މިކަން ވަރަށް މުހިންމުއެވެ. ދެމީހަކު އެކުގައި އުޅެމުންދާއިރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި ކޯޅުންތައް ކުރިމަތިވަމުން ދެއެވެ. ތިމާއަށް އިހުސާސް ކުރެވޭ ގޮތާއި، ތިމާގެ ބޭނުންތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ފާޅުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު އެކަކު އަނެކަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އަދި ބައިވެރިޔާގެ ވާހަކަ ކެތްތެރިކަމާއެކު އަޑުއަހައި، ދެމީހުންގެ ނަޒަރިއްޔާތު ވިސްނައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މާނައަކީ ހިނދުކޮޅަކަށް އަމިއްލަ އިޙްސާސްތަކާއި ޚިޔާލުތައް އެއްފަރާތްކޮށް، ހަގީގަތުގައި ބައިވެރިޔާ ބުނާ އެއްޗެއް އަޑުއެހުމެވެ. އިޙްތިރާމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުމުން، އޮޅުން ބޮޅުން ތަކުން ސަލާމަތްވެ، އަނބިމީހާއާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެއެވެ.

2- އިޙްތިރާމް

އިޙްތިރާމަކީ ސުލްޙަވެރި ކައިވެންޏެއްގެ އަނެއް މުހިންމު ބައެކެވެ. އެކަކު އަނެކެއްގެ ޙައްދުތަކާއި، ޚިޔާލާއި، އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން މުހިންމެވެ. މާނައަކީ ބައިވެރިޔާގެ އިޙްސާސްތައް ނުވަތަ ޚިޔާލުތަކަށް ފާޑު ކިޔުމާއި، ދަށްކޮށްލުމާއި، ނުވަތަ ކަމުނުދާއެއްޗަކަށް ހެދުމުން ދުރުހެލިވުމެވެ.

އަދި ކުރާ އަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އިހުތިރާމް ކުރާކަން ދެއްކުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ ބައިވެރިޔާގެ ވަގުތަށް ވިސްނައި، ހިއްސާވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމާއި، ބައިވެރިޔާ ތިމާއަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުން ފަދަ ކަންކަމެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެން ގޭތެރޭގައި ލޯތްބާއި އަމާން މާޙައުލެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

3- ގޮތްދޫކުރުން

ކޮންމެ ގުޅުމެއްގައި ވެސް ގޮތްދޫކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކައިވެންޏަކީ ވެސް މިކަމުން އިސްތިސްނާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި އުޅެމުންދާއިރު، ދެމީހުންގެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި ބޭނުންތައް ތަފާތުވެދާނެއެވެ. މިކަންކަން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ދެމީހުންނަށް ވެސް ފައިދާހުރި ހައްލުތައް ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ގޮތްދޫކުރުމުގެ މާނައަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިމާވާ ކަންކަމަށް ކުދިކުދި އެޖަސްޓްމަންޓްތައް ގެނައުމާއި، ހުސްވަގުތު ނުވަތަ ފައިސާ ހޭދަކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމާއެކު ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމުމެވެ. ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކުރުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑިއަކާއެކު ދެ ބައިވެރިންނަށް ވެސް ފައިދާހުރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބެގެންނެވެ.

4- އެއްބާރުލުން

އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ސުލްހަވެރި ކައިވެންޏެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިއްމު އަނެއް ގޮތެވެ. މާނައަކީ ބައިވެރިޔާ ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި ބައިވެރިޔާގެ ގާތުގައި ހުރުމާއި، ދަތި ވަގުތުތަކުގައި ޖަޒުބާތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެކަކު އަނެކެއްގެ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކުރުމެވެ.

ތިމާގެ ބަހާއި އަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ތާއީދު ދެއްކުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ ބައިވެރިޔާއަށް ކުރާ ލޯތްބާއި އަގުވަޒަންކުރުމާއި، ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ވަގުތު އަޑުއަހާ ކަންފަތެއް ދިއްކުރުމާއި، ގުޅުމުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ގުރުބާނީތަކެއްވާން ތައްޔާރަށް ތިބުމެވެ.

ސުލްހަވެރި ގޮތެއްގައި އެކުގައި އުޅުމަކީ ދެ ބައިވެރިންގެ ވެސް މަސައްކަތާއި ކޮމިޓްމަންޓް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. ފާޅުގައި އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް، އިޙްތިރާމް ދައްކައި، ގޮތްދޫކޮށް، އެކަކު އަނެކަކަށް ތާއީދުކޮށްގެން، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމީހުންނަށް އަމާން އަދި ލޯބިވާ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދިދާނެއެވެ. ކައިވެންޏަކީ ބައިވެރިވުމެއް ކަމާއި، ދެ ބައިވެރިން ގުޅިގެން ވަރުގަދަ އަދި ދެމިއޮންނަ ގުޅުމެއް ބިނާކުރަން ޖެހޭކަން ހަނދާން ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެ. ކެތްތެރިކަމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާއި، އެކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވުމަކީ ކާވެނީގައި ސުލްހަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމެކެވެ.