English Edition
Dhivehi Edition

ނިދީގައި ރަނގަޅަށް ނޭވާނުލެވުން ނުވަތަ ގުގުރިދެމުން އެއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އޭގެ ސަބަބާއި، އޭގެ އަސަރާއި، އޭގެ ފަރުވާއާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ލިޔެލާނަމެވެ.

ގުގުރި ދެމުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ދިމާވާ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. އެއީ ނިދުމުގެ ތެރޭގައި ނޭވާލާއިރު އުފެދޭ ރެޓްލިންގ ނުވަތަ ވައިބްރޭޓިންގ އަޑެކެވެ. އެއީ ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމެކޭ ހީވިޔަސް، ގުގުރި ދެމުމަކީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށް، ނިދި މަދުވެ، ދުވާލު ވަގުތު ވަރުބަލިވުމާއި، އެކުގައި ނިދާ މީހަކަށް އުދަގޫތަކެއް މެދުވެރިވެ އެތައް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ.

ގުގުރި ދެމެން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް:

ގުގުރި ދެމުމަށް މެދުވެރިވާ އެތައް ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ އާންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ނޭވާލާ ނިޒާމު ބެދޭގޮތްވުން -ގުގުރިދެމެން މެދުވެރިވާ އެންމެ އާންމު އެއް ސަބަބަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ހުރަސްއެޅުމެވެ. މިއީ ނޭފަތް ބެދުން، ޓޮންސިލް ދުޅަވުން، ނުވަތަ ދޫ ތިރިއަށް ސޮހުން ނުވަތަ ކަސިޔާރުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ނޭވާލާ ނިޒާމުން ވައި ދައުރު ކުރަން އުނދަގޫވާ ވަގުތުތަކުގައި ވައިބްރޭޝަނެއް އުފެދި އޭގެ ސަބަބުން ގުގުރިދެމުގެ އަޑު އިވެން މެދުވެރިވެއެވެ.

އުމުރު – އުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް އަހަރެމެންގެ މަސްތަކާއި ޓިޝޫތައް ގުދުރަތީ ގޮތުން ބަލިކަށިވެގެން ދާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެންގެ ކަރުތެރެއާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގައި ހުންނަ މަސްތަކާއި ޓިޝޫތައް ވެސް ބަލިކަށިވެގެން ދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ނޭވާބެދުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެއެވެ.

ފަލަވުން – މާބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުވުމުން ނުވަތަ ފަލަވުމުން ކަރުތެރެއާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގައި އިތުރު ސަރުބީ ޖަމާވެ، ވައި ދައުރުވުމަށް ދަތިވެ، ގުގުރިދެމުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވެއެވެ.

ނިދަން އޮވެވޭ ގޮތް – އުއްޑުން އޮވެ ނިދުމަކީ ދުލާއި، ކަރުތެރޭގެ މަސްތައް ތިރިއަށް ސޮހި، ގުގުރިދެމެން މެދުވެރިވާ ކަމެކެވެ.

ބޭނުން ކުރެވޭ ބުއިންތަކާއި ބޭސްތައް – ނިދުމުގެ ކުރިން ބައެއްކަހަލަ ބުއިންތައް ނުވަތަ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ކަރުތެރެއާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ މަސްތަކުގެ ބާރު ދޫވެ ގުގުރިދެމުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވާ ކަމެކެވެ.

ގުގުރު ދެމުމުގެ އަސަރުތައް:

ގުގުރި ދެމުމަކީ މީހެއްގެ ސިއްހަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަމެކެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

ނިދުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން – ގުގުރު ދެމުމަކީ ނިދި މެދުކެނޑި، ނިދުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވެ، ދުވާލު ވަގުތު ވަރުބަލިކަން ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ.

ގުޅުމުގެ މައްސަލަތައް – ގުގުރި ދެމުމަކީ ބައިވެރިޔާއަށް އުނދަގުލާއި މާޔޫސްކަން މެދުވެރި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އެއަޑު ގަދަ ނަމަ ބައިވެރިޔާއަކަށް ވެސް ހަމަ ނިންޖެއް ނުލިބެއެވެ.

ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވުން – ދިގު މުއްދަތަކަށް ގުގުރި ދެމުމަކީ ލޭމައްޗަށް ދިއުން، ހިތުގެ ބަލި، އަދި ސްޓްރޯކް ފަދަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން – ގުގުރި ދެމުމަކީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކޮށް، ރުޅިގަދަވުމާއި، މޫޑު ބަދަލުވުމާއި، ސަމާލުކަން ދޭން އުނދަގޫވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ.

ގުގުރި ދެމުމަށް ދޭ ފަރުވާތައް:

ގުގުރިދެމޭނަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހެއެވެ. ނުވަތަ ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާތައް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އެންމެ ފައިދާހުރި ބައެއް ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް – ބަރުދަން ލުއިކުރުމާއި، ނިދުމުގެ ކުރިން ވަކިބާވަތެއްގެ ބުއިންތަކާއި ބޭސްތައް ބޭނުން ނުކުރުން. އެއްއަރިއަކަށް އޮވެ ނިދުން ފަދަ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ގުގުރިދެމުން ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަންކަމެވެ.

ސީޕެޕް ތެރަޕީ – ކޮންޓިނިއުއަސް ޕޮޒިޓިވް އެއަރވޭ ޕްރެޝަރ (ސީޕެޕް) ތެރަޕީގައި ނިދާއިރު ނޭފަތާއި/ނުވަތަ އަނގަމަތީގައި މާސްކެއް އަޅައިގެން ނިދުމެވެ. މި މާސްކް ގުޅާލާފައިވަނީ ނޭވާލާ ނިޒާމު ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މެދުނުކެނޑި ވައި ފޯރުކޮށްދޭ މެޝިނަކާއެވެ.

އަނގަތެރެއަށް ލައްވަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު – ނިދާއިރު މެންޑިބިއުލަރ އެޑްވާންސްމަންޓް ޑިވައިސް ފަދަ އަނގަތެރެއަށް ލައްވާ އާލާތް ބޭނުންކުރުމުން ދަތްދޮޅިއާއި ދޫ ހިފަހަށްޓާފައި ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއެވެ. މިއީ ގުގުރިދެމުން ކުޑަކުރެވޭނެ އެއްގޮތެވެ.

ސާޖަރީ – ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ސެޕްޓަމް ކަސިޔާރުވުން ނުވަތަ ޓޮންސިލް ދުޅަވުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސާޖަރީ ހަދަން ޖެހިދާނެ އެވެ.

ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަމަ ގުގުރުި ދެމުމަކީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފާނެ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ގުގުރި ދެމުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ގިނަ ކަމުގައި ވިޔަސް، އެކަމަށް ދެވޭނެ ފަރުވާތައް ވެސް ގިނަ އެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަ އާދައިގެ ބަދަލުތަކަކުން، ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ގުގުރިދެމުން ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ނައްތާލައި، ރަނގަޅަށް ނިދޭނެގޮތް މެދުވެރިވެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ މަގު މިހާރު ފެންނަން އޮވެއެވެ.