English Edition
Dhivehi Edition

ހުވަފެންތަކަކީ ގަރުނުތަކެއް ވަންދެން ސައިންސްވެރިންނާއި ނަފްސާނީ މާހިރުންނާއި ފަލްސަފާވެރިންނަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ، ހައިރާންވާފަދަ ކަމެކެވެ. ހުވަފެނަކީ ނިދުމުގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ ސިކުނޑީގައި އުފެދޭ ތަސްވީރާއި ފިކުރުތަކާއި އިޙްސާސްތަކުގެ މަންޒަރުތަކެކެވެ. ހުވަފެންތަކަކީ ދިރުމެއް ހުރި، ކުލަގަދަ، އަދި ބައެއް ފަހަރު އާދަޔާ ހިލާފު މަންޒަރުތަކަކަށް ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. ހުވަފެން ދެކޭ މީހާއަށް އެހުވަފެން ފެނުނުތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ވެސް އޭގެ އަސަރު ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެވެ.

އަހަރެމެން ހުވަފެން ދެކޭ ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ނަޒަރިއްޔާއަކީ، އެއީ އަހަރެމެންގެ ދުވަހުގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ޕްރޮސެސްކޮށް، އޭގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ނަޒަރިއްޔާއެވެ. ހުވަފެންތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެންގެ ޖަޒުބާތުތަކާއި ހަނދާންތަކާއި ފިކުރުތަކަށް އެއަންނަ އެއްޗެއްސަކީ އަހަރެމެން ހޭލާ ތިބޭ އިރަކު ފެންނަ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު އެނަޒަރިއްޔާތަކާއި ޚިޔާލުތަކަކީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ވެސް އެއްޗެކެވެ.

އަނެއް ނަޒަރިއްޔާއަކުން ދޭހަވަނީ ހުވަފެނަކީ ސިކުނޑީގައިވާ ހަނދާންތައް އެއްތަންކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކޮށޭ މަގެއް ކަމަށެވެ. އަހަރެމެން ނިދާއިރު ސިކުނޑިން މުޅި ދުވަހު ދަސްކުރި މައުލޫމާތުތައް މުރާޖައާކޮށް އެ ހަނދާންތައް އާކޮށްދެއެވެ. މިއީ ފަހަކަށް އައިސް ތަޖުރިބާކުރި ކަންކަމާ މެދު ގިނައިން ހުވަފެން ފެންނަ ސަބަބު ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

އަހަރެމެން ހުވަފެން ދެކެނީ ކީއްވެގެންކަމާމެދު ގިނަ ނަޒަރިއްޔާތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް، އަދިވެސް މިކަންހިނގާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ފުރިހަމައަށް ދެނެނުގަނެވޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ދިރާސާވެރިންނަށް އެނގޭ އެއްކަމަކީ ހުވަފެންތަކަކީ އެކި މީހުންނަށް ތަފާތު މާނަތަކެއް ނެގިދާނެ އެއްޗެއް ކަމެވެ. ބައެއް ހުވަފެންތަކަކީ ރަމްޒީ ނުވަތަ މަޖާޒީ ހުވަފެންތަކަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އަނެއްބައި ހުވަފެންތަކަކީ މާ ސީދާ ހުވަފެންތަކަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެއީ މީހެއްގެ މިހާރުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ނުވަތަ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ކަންކަން ދައްކުވައިދޭ ހުވަފެންތަކަކަށް ވެދާނެ ކަމެވެ.

ހުވަފެންތަކުގެ މާނަ މާނަކުރުމަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ނަފްސާނީ މާހިރުންނާއި ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އާންމު މީހުން ވެސް ޝައުގުވެރިވާ މައުޟޫއެކެވެ. ހުވަފެން މާނަކުރުމުގައި ތަފާތު އެތައް ނަޒަރިއްޔާތަކާއި ގޮތްތަކެއް ހުރިއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ހުވަފެންތަކުން މީހެއްގެ ފޮރުވިފައިވާ ފިކުރުތަކާއި އިހުސާސްތަކާ ބެހޭ މުހިންމު ކަންތަކެއް ހާމަވެގެންދެއެވެ.

މިސާލަކަށް އުސްތަނަކުން ވެއްޓޭތަން ފެންނަ ހުވަފެނަކީ ނާކާމިޔާބީ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ތަމްސީލުކޮށްދޭ ހުވަފެނަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އުދުހެނިކޮށް ފެންނަ ހުވަފެނަކީ މިނިވަންކަމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ މާހައުލުން ދުރަށް ދިއުމަށް ހިތްއެދޭކަން ހާމަކޮށްދޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ޖަނަވާރުތަކާއި މީހުން ނުވަތަ އެއްޗަކާ ބެހޭ ހުވަފެންތަކުގައި ދެކޭ މީހާގެ އަމިއްލަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާފައި ތަފާތު ރަމްޒީ މާނަތަކެއް އެކުލެވިފައި ހުރެދާނެ އެވެ.

ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަމަ ހުވަފެންފެނުމަކީ ސައިންސްވެރިންނާއި ނަފްސާނީ މާހިރުންނާއި އާންމު މީހުން އެއާމެދު ޚިޔާލުކޮށް ޝައުގުވެރި ކުރުވާ އަދި ސިއްރުނޭނގޭ މައުޟޫޢެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނަ ކަމެކެވެ. ހުވަފެންތަކުގެ ސީދާ މަޤްޞަދާއި މާނަ އަދިވެސް ފުރިހަމައަށް ނޭނގޭ އިރުވެސް، އިންސާނާގެ ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ބައެއް ޚާއްޞަ ކަންކަން އޮޅުންފިލަމުން ދެއެވެ. އެއީ ހުވަފެން ދެކޭ މީހާގެ އެތެރޭގެ ފިކުރުތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ބެލުމަށް ކުޑަދޮރެއް ހުޅުވައިދޭވެސް އެއްޗެއް ކަމެވެ.