English Edition
Dhivehi Edition

ނިދުމަކީ ހަށިގަނޑާއި ސިކުނޑި އަރާމުކޮށް އާލާވާ ގުދުރަތީ ޖިސްމާނީ ހާލަތެކެވެ. އެއީ އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ނިދި ލިބުމަކީ އަހަރެމެންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި ނިދުމަކީ ކޮބައިކަމާއި، ނިދި އަންނަންވީ ގޮތާއި، ނިދުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމާއި، ނިދުމާ ބެހޭ ބައެއް ޝައުގުވެރި ޙަޤީޤަތްތައް ބަލާނަމެވެ.

ނިދުމަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ތަކުރާރުވާ އަރާމު ހާލަތެއް ކަމުގައިވާއިރު، އޭގެ ސިފައަކީ ހޭވެރިކަން ކުޑަވުމާއި، މަސްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މަދުވުމާއި، މެޓަބޮލިޒަމް ލަސްވުމެވެ. ނިދުމުގެ ތެރޭގައި ސިކުނޑިން މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކޮށް، ހަކަތަ އަލުން ހޯދައިދީ، ހަށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ޒުވާންވުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ނިދުމުގެ ދައުރު ރެގިއުލޭޓް ކުރަނީ ނިދުމާއި ހޭލުންތެރިވުމުގެ ދައުރުތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގެ ގަޑި ކަމަށްވާ ސާރކެޑިއަން ރިދަމް އިންނެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ބޮޑެތި މީހުން ދުވާލު ވަގުތު އަރާމުކޮށް، ސަމާލުކަން އިހުސާސް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ރެއަކު 7-9 ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހެ އެވެ.

ގިނަ މީހުންނަށް ނިދި ލިބުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ވާއިރު، ނިދަން އުޅެ ނުނިދުން ފަދަ އުދަނގޫތަކުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް އަސަރު ފޯރުވައެވެ. ނިދުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ނިދުމުގެ ޝެޑިއުލް އެއްވަގުތެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ނިދާގަޑީގައި ނިދަން އޮށޯންނާށެވެ.

އަނދިރި، ފިނި، ހަމަހިމޭން މާހައުލެއް އުފައްދާށެވެ.

ނިދުމުގެ ކުރިން ކެފެއިން އަދި ނިކޮޓީން ފަދަ ސްޓިމިއުލަންޓްސް އިން ދުރުހެލިވާށެވެ.

ނިދުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެފަދަ ކެއިން ބުއިންތައް އެއްކިބާކުރާށެވެ.

ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރި ނަމަވެސް ނިދުމުގެ ކުރިން ވަރުގަދައަށް ކަސްރަތުނުކުރާށެވެ.

ނިދުމުގެ ކުރިން ފޯނާއި ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ ސްކްރީންތައް ނުބަލާށެވެ.

ފުންކޮށް ނޭވާލުން ނުވަތަ މެޑިޓޭޝަން ފަދަ ރިލެކްސޭޝަން ޓެކްނިކްސްތައް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ނިދި މައިގަނޑު ދެ ބާވަތަކަށް ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ: REM (rapid eye movement) ނިދި އަދި REM ނޫން ނިދިއެވެ. އާރްއީއެމް ނޫން ނިދުމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ ޓިޝޫތައް މަރާމާތުކޮށް ރިޖެނެރޭޓްކޮށް، ކަށިތަކާއި މަސްތައް ބިނާކޮށް، ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ. އާރްއީއެމް ނިދުމުގެ ތެރޭގައި ސިކުނޑިން މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކޮށް، ހަނދާންތައް ވަރުގަދަކޮށް، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އިންސާނުންގެ އުމުރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ހޭދަކުރަނީ ނިދުމުގައެވެ.

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ނުނިދާ ހުރުމުގެ ރެކޯޑަކީ 11 ދުވަހެވެ.

އާންމުކޮށް ހުވަފެން ދެމިގެންދަނީ 5-20 މިނެޓާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އާދައިގެ މީހަކު ހުވަފެން ދެކެނީ ރެއަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދެގަޑިއިރު އެވެ.

ނިދި މަދުވުމަކީ ބަރުދަން އިތުރުވެ، ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވެ، ހަނދާނާއި ވިސްނުން ދަށްވުން ފަދަ ކަންކަންކަން ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ.

ނިދުމުގެ ތެރޭގައި ސިކުނޑި ހަރަކާތްތެރިވެ، މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކޮށް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއެވެ.

ނިދި މަދުވުމަކީ ހޯރމޯންގެ މިންވަރަށް އަސަރުކޮށް މޫޑު ބަދަލުވެ ސްޓްރެސް އިތުރުވާ ކަމެކެވެ.

ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ ނިދުމަކީ އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެއް ކަމަށާއި، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ނިދި ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނިދުމަކީ ކޮބައިކަމާއި، ނިދި އަންނަ ގޮތާއި، ނިދުމުގެ ތެރޭގައި ވާ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަކީ އަހަރެމެންގެ ނިދުމުގެ އާދަތައް ރަނގަޅުކޮށް، ދުޅަހެޔޮ، އުފެއްދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.