English Edition
Dhivehi Edition

އުފާވެރިކަމަކީ ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވޭ އޮޅުންބޮޅުންގިނަ އަދި ވަކިމިވެނި ކަމެކޭ ކިޔާފައި ބުނެދޭން އުނދަގޫ ޖަޒުބާތެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި މަޖާކަން ފަދަ ހިތްފަސޭހަ އިހުސާސްތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. މިއީ އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗަކުން ކޮންމެހެން އަނެކަކަށް އުފާވެރިކަން ނުލިބިދާނެ އެވެ. އުފާވެރިކަމަށް އެތެރެއާ ބޭރުފުށުގައި ތަފާތު ކަންތައްތަކުގެ އަސަރު ފޯރާފާނެ އެވެ.

އުފާވެރި ވުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ދެނެގަތުން މުހިންމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލޯބިވާ މީހުންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމާއި، ޝައުގުވެރިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމާއި، މާނަހުރި މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅާލުމާއި ވިސްނުންތެރިކަމުގެ އާދަތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ލިބޭ ހަރަކާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުވަހުގެ ދިރިއުޅުމުގައި ރަނގަޅުކަންކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އިހުސާސް އާލާކުރެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް އުފާވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުމަށާއި ދެމެހެއްޓުމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އުނދަގޫ ހާލަތްތަކާއި، ނުވަތަ މަގުސަދެއް ނުވަތަ މިސްރާބެއް ނެތުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުގެ ޕްރެޝަރުތަކާއި ސަގާފީ ގޮތުން ކަންކަން ހުންނަގޮތެއްގެ ސަބަބުންވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއި ހިތްދަތިކަމުގެ އިޙްސާސްތައް އުފެދިދާނެއެވެ.

މި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ އުފާވެރިކަން އާލާކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދޭނެ ބައެއް އުކުޅުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޝުކުރުވެރިވާން ފަރިތަކުރުމާއި، ހެޔޮ ތަޖުރިބާތަކާއި ޖަޒުބާތުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި، އެހެން މީހުންނާ ގުޅުމާއި، ޖިސްމާނީ ހަރަކާތްތެރިކަމާއި، ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ސަޕޯޓް ހޯދުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނޭދެވޭ ވިސްނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އަމިއްލައަށް ލިމިޓްކުރާ ގަބޫލުކުރުންތައް ދޫކޮށްލަން ދަސްކުރުމަކީ ވެސް އުފަލާއި ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

އާޚިރުގައި އުފާވެރިކަމަކީ ގަސްތުގައި ކުރާ މަސައްކަތާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިހުސާސް ކުރެވޭ ހާދަކޮށްދޭން ދަތި ޒާތީ ތަޖުރިބާއެކެވެ. އަހަރެމެންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ލިބޭ ހަރަކާތްތަކަށް އިސްކަންދީ، ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނަފްސާނީއެހީ ހޯދައި، ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެގެން، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އިހުސާސް އާލާކުރެވިދާނެއެވެ.