English Edition
Dhivehi Edition

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި އަނިޔާވެރިކަމާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އަނިޔާވެރިންނަށް މައާފުކޮށް ހިތް ހަލާސްކޮށްފިން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބަލް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 4 ވަނަ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ގާސިމް ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ހޭދަކުރެއްވި ދަތި އުނދަގޫ ރާސްތާގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި އަސަރާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އުޅޭއިރު ގޮށްރާޅުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅުގައިވެސް ގޮށްރާޅުތަކާއި ގަދަފަދަ ކޮޅިގަނޑުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމަށެވެ.

“ކޮންމެ ވެރިއަކުވެސް ވެރިކަން ކުރައްވާއިރު ރަނގަޅަށް ކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަމާއި ނުބައިކޮށް ކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންކަންވެސް ހުންނާނެ. އެހެންކަމުން ބަލަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ގިނަތޯ. އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ސަތޭކަ އިންސަތަ ބަރާބަރަށް ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ” ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އިސްލާހަށް ޓަކައި ތެދުވަންޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަހުލަވާނުން ތެދުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގައިގައި ޖަހާނީ އިސްލާހުގެ ވިންދު ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހިއްސާވާ ސަރުކާރުތަކުން ވައުދުތައް ފުއްދަމުންދާއިރު ކޯލިޝަން މެމްބަރުންގެ ދައުރެއް އޮންނަ ކަމަކަށް ނުވާކަމަށާއި އެކަމަކު ސަރުކާރު އެކުލަވާލަންވީމަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވަރެއް ނޯންކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުތަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތްތަކާއިމެދު އެމަނިކުފާނުވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބަޔަށް ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކަކަށްވެސް އެ ޕާޓީއާއި އެމަނިކުފާނުވެސް އެއްބާރުލުން ދީފައިވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.