English Edition
Dhivehi Edition

ސެނެގާލް ފައިނަލް ސްކޮޑު

ގޯލްކީޕަރުން: ސެނީ ޑިއެންގް (ކުއީންސް ޕާކް ރޭންޖާސް)، އަލްފްރެޑް ގޯމިސް (ރެންސް)، އެޑޯއާޑް މެންޑީ (ޗެލްސީ)

ޑިފެންޑަރުން: ފޯޑޭ ބަލޯ-ޓޫރޭ (އޭސީ މިލާން)، ޕޭޕޭ އަބޫ ސީސޭ (އޮލިމްޕިއާކޯސް)، އަބްޑޫ ޑިއާލޯ (ލައިޕްޒިގް)، އިސްމާއީލް ޖެކޮބްސް (މޮނާކޯ)، ކަލިޑޫ ކުލިބާލީ (ޗެލްސީ)، ފޯމޯސް މެންޑީ (އަމިއެންސް)، ޔޫސޫފް ސަބާލީ (ރިއަލް ބެޓިސް)

މިޑްފީލްޑަރުން: ޕަތޭ ސިސް (ރާޔޯ ވައެކާނޯ)، ކްރެޕިން ޑިއާޓާ (މޮނާކޯ)، އިދްރިސާ ގުއޭޔޭ (އެވަޓަން)، ޕޭޕް ގުއޭޔޭ (މާސޭ)، ޗެއިޚޫ ކޮޔާޓޭ (ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް)، މަމަޑޫ ލޫމް (ރީޑިން)، ނަމްޕަލިސް މެންޑީ (ލެސްޓާ)، މުސްތަފާ ނޭމް (ޕަފޯސް)، ޕޭޕް މަޓާ ސާ (ޓޮޓެންހަމް)

ފޯވާޑްސް: ބައުލަޔޭ ޑިއާ (ސަލަނިޓަނާ)، ފަމަރާ ޑިއެޑދިއޯ (އަލަނިޔާސްޕޯ)، ބަމްބާ ޑިއެންގް (މާސޭ)، ނިކޮލަސް ޖެކްސަން (ވިލަރެއަލް)، ސާދިއޯ މާނޭ (ބަޔާން މިއުނިކް)، އިލިމަން ންޑިއޭ (ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް)، އިސްމައިލާ ސާ (ވެޓްފޯޑް)،