English Edition
Dhivehi Edition

ގޯލްކީޕަރުން

އަލްފޮންސޭ އަރިއޯލާ (ވެސްޓް ހެމް)

ހޫގޯ ލޮރިސް (ޓޮޓެންހަމް)

ސްޓީވް މަންޑަންޑާ (ރެންސް)

ޑިފެންޑަރުން

ވިލިއަމް ސަލީބާ (އާސެނަލް)

ރަފައެލް ވަރާނޭ (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓް)

އިބްރަހިމާ ކޮނާޓެ (ލިވަޕޫލް)

ޕްރެސްނެލް ކިމްޕެމްބޭ (ޕީއެސްޖީ)

ބެންޖަމިން ޕަވަޑް (ބަޔާން މިއުނިކް)

ޑަޔޮޓް އުޕަމެކާނޯ (ބަޔާން މިއުނިކް)

ލޫކަސް ހަނާންޑޭޒް (ބަޔާން މިއުނިކް)

ތިއޯ ހަނާންޑޭޒް (އޭސީ މިލާން)

ޖޫލްސް ކައުންޑޭ (ބާސެލޯނާ)

މިޑްފީލްޑަރުން

އެޑޫއާޑޯ ކަމަވިންގާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)

މަޓިއޯ ގުއެންޑޫޒީ (މާސޭ )

އެޑްރިއަން ރަބިއޯޓް (ޔުވެންޓަސް)

އޮރެލިއަން ޗުއަމެނީ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)

ޖޯޑަން ވެރެއުޓް (މާސޭ)

ޔޫސުފް ފޯފާނާ (މޮނާކޯ)

ފޯވާޑުން

އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން (އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)

އޮލިވިއާ ޖިރޫޑް (އޭސީ މިލާން)

އުސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ (ބާސެލޯނާ)

ކައިލިއަން އެމްބާޕޭ (ޕީއެސްޖީ)

ކަރީމް ބެންޒެމާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)

ކިންގްސްލީ ކޮމަން (ބަޔާން މިއުނިކް)

ކްރިސްޓޮފަ އުންކުންކު (އާރްބީ ލައިޕްޒިގް)