English Edition
Dhivehi Edition

ދިވެހިންނަށް އިންޑޮނޭޝިއާ އިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

އެ ގައުމުން ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނޭގޮތް ހަދާފައިވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެންނެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާ އަކީ ގިނަ އަދަކަށް ދިވެހިން އުޅޭ އަދި އެކި ބޭނުންތަކުގައި ގޮސްއުޅޭ ގައުމެކެވެ.

އެހެންވެ، އެގައުމުން ދިވެހިންނަށް މި ފުރުސަތުދިނުމުން އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ރެޓްނޯ މަރުސުދީއަށް ޝުކުރުދަންނަވާފައެވެ.