ޑރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި އަންހެނުންކުރާ މަސައްކަ
އިންޑިޔާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 6 ވ
ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިޞާދުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބަ
ދިވެސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ
މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގ.މަނާމް އިބްރާހިމް މުޙައްމަ
ދިވެހި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ، މޯލްޑިވްސ
އައްޑޫވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން (އަވަ) އާއި  ވިމެންސް އާޓ