English Edition
Dhivehi Edition
ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހއ. މޮޅަދޫ ކުޅީގައި އީކޯ ޕާކެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ރަށުގެ ކުޅީގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ބަލާލައި ހިތްހަމަޖައްސާލާނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއެކު ކުޅީގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކާ ހަމަޔަށް ދަމަހައްޓާ އެތަނުގެ މައުލޫމާތު ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނާއި ޙާއްސަކޮށް ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެ ކުޅީގައި ވިއުވިންގ ޕްލެޓްފޯރމެއް ވަނީ ތަރައްގީކޮށްފައެވެ. އަދި ކުޅި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ބެންޗުބަހައްޓައި، ޖޯލިފަތި، އުނދޯލި އަދި ޑަސްބިން ބަހައްޓައި ސޯލާ ބައްތިވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރި ޗިލް ބްރޯސް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ މިއީ އެ ރަށުގައި ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމާއި މި ރަށުގެ ރީތިކަން ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތަތްތަކަށް ފެންނާނެހެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަކީ އެރަށުގެ އެންމެންނަށް ވެސް ބޭނުންތެރި ތަނަކަށް ވުމަކީ އުންމީދު ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ އާންމު ފަރުދުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރާނެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފްކުރެވުނު ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ތަޢުލީމާއި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެކެވެ.

މިހާރު ބޭންކުން ދަނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ އަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.