English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލް، ލަންކާގެ ޔަތީމް ޚާނާއަކާއި އެއްފަދަ ކަމަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އިންޒާރުތަކާއި ކުރާ ގޯނާތަކަށް ކެތްކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ޢާއިލާތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ދަރިވަރުންގެ ޙައްގަށް ވަކާލާތު ކުރުމުން އެޢާއިލާތަކަށް މާލީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ދެމުންދާ އަނިޔާ ތަކާއި އެކު މިހާރު އެދަރިވަރުންނަކީ މީހުންމަރާ ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރުމުން އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ބަލައިގަނެވޭނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކެތްކުރެވޭނީވެސް ވަކިވަރަކަށް ކަމަށެވެ. ނިޒާރުވަނީ ކަމާއި ގުޅޭ މުވައްސަސާތަކާއި އިސްވެރިން ޓެގްކުރައްވާ އެފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލްގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކެއް

ނިޒާރުގެ މިޓުވީޓަކީ އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެއިރޯނޮޓިކްސް “އޭއޭއޭ”އަށް ދަރިވަރަކު ފޮނުވި އީމެއިލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން އެދަރިވަރަކީ މީހުން މެރުމުގެ ކުށްކުރާ މީހެއްކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެގޮތުން ސްކޫލަށް ފިލާއުޅޭމީހެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތުކޮށް ފައިވާތީ އެކަމާގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެކެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކަކަށް އެއްވެސް ޙައްލެއް ނައިސް އެތައް ދުވަހެއް ވި ފަހުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އައިސް ކުރި ތަޙުގީގު ތަކަކަށް ފަހު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭ އެތަންވަނީ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން 35000 ރުފިޔާއިން ޖުރުމާނާ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެސްކޫލުން ވަކި ކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ނޯޓިސް ބާތިލް ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފައެވެ. މިއާއެކު ޑޮލަރުން ފީ ނުނެގޭނެ ކަންވެސް އެސްކޫލަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލްގައި ޓްރެއިނިން އަށް ބޭނުންކުރާ މަތިންދާ ބޯޓުތަކެއް މެއިންޓެނަންސް މައްސަލަތަކަކާހެދި ގްރައުންޑް ކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ދަރިވަރުންގެ އުދުހުމުގެ ގަޑިތަކަށް ބުރޫއަރާފައިވާތީ މިކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ވެސް އެފަރާތަށް ވަނީ މިނިސްޓްރީން އަންގާފައެވެ.

 

އައްޑޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިންގ ސްކޫލްގައި، ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ކިޔެވުން ހުއްޓި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އެކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ މުޢައްސަސާތަކުން ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

1 ކޮމެންޓް
ޙަނީ
މާޗް 1, 2021
ކޮށްލާ ޓުވީޓަކުން މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުމަކުން ތިކަން ހައްލުވާނަމަ އޮތީ ހައްލުވެފައި. ތި ތަން ހިންގާމީހުން ބޭނުންހާ ގޭމެއް ތިކުޅެވެނީ ކީއްވެގެން ކަން ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. ތިމީހުންގެ ވަނަވަރު ބަލަން އެބަޖެހޭ. މީ ކޮންކަހަލަ ގައުމެއްތ؟ އެތައް ދަރިވަރުންގެ ހައްގަށް އަރައިގަންނަ އިރުވެސް އެމީހުން އެތަނުން ބޭރެއް ނުކުރެވޭ. އިންސާފެއް ނުލިބޭ. ސަޅި އެއްނުން.