English Edition
Dhivehi Edition

ރާއްޖެއާއި އަބޫދާބީއާއި ދެމެދު މަސްވެރިކަމާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގައި ވަލީއަޙުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބޫދާބީގެ ވަލީއަޙުދު އަދި އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް (ޔޫ.އޭ.އީ)ގެ އާމްޑް ފޯސަސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރ، ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަޙްޔާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު، ޔޫ.އޭ.އީ.އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު އަބޫދާބީގައި ވަލީއަޙުދުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ވަލީއަޙުދު ވަނީ، ދެ ޤައުމުގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެހެން ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ޔޫ.އޭ.އީ.އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި، އެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އިޖާދީ ވިސްނުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވާ އެ ކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މި ގޮތުން، އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީ) މެދުވެރިކޮށް ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި، ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

1970 ގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޔޫ.އޭ.އީ.އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން، 2020 މާރިޗު 9 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރާއި އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީ.އާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެ ޤައުމުން ވަމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.