English Edition
Dhivehi Edition

ރާއްޖޭގައި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށް ވާ ވަގުތު އޮންލައިން އަށް ބަޔަކު އިންޒާރު ދެމުންދާތީ އެމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ތަޙުގީގު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަޙުގީގު ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި ތަހުގީގުގެ މި މަރަޙަލާގައި ވަގުތު ނޫހަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފުލުހުން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށްދޭ މިފަދަ އިންޒާރުތައް ފުލުހުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށާއި މިފަދަ މައްސަލަ ތައް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ތަޙުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އަރުވާކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ވަގުތު ނޫހަށް އިންޒާރު ދެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ވަގުތު 26 ތަހުގީގުގެ ނަމުގައި އައްޑޫ ގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ގެ ވިއުގަ އުފެދިފައިވާ ކަމަށްބުނެ އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނާއި ތަންތަނުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށް އެވާހަކަ ގެނެސްދިނުމާ ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެކެވެ.