English Edition
Dhivehi Edition
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ "ރޭންޖް ޑޭ 2020" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލެއްވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހެނދުނު ގިރިފުށީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެން އެ ތަނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) ގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ “ރޭންޖް ޑޭ 2020” ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގިރިފުށްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޚަބާ ދެންނެވީ ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް ރަޙީމް ޢަބްދުލް ލަތީފު އެވެ. އަދި އަރިހުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advt

Advertisement

މިއަދު ގިރިފުށީ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރު އަލުން ހުޅުވިގެން މި ދިޔައީ ގިރިފުށީގެ ބަޑިޖަހާ ރޭންޖްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި، އެ މަރުކަޒުގައި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު، މިއަދުގެ މި ހަރާތުގައި ގިރިފުށި ރޭންޖުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުތައް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެޕަންސް އިންސްޓްރަކްޓަރއެއް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަތިޔާރުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވެސް އަރުވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ވަނީ ފަޔަރ ޓާރގެޓްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ރޭންޖް ޑޭ އަކީ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވާ ހަރަކާތެކެވެ.