AIA ge valuation thayyaaru kohdheyne faraatheh hoadhan alun iulaan kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 ހަފްތާ ކުރިން
އޭއައިއޭ އިން ހިންގާ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް - ފޮޓޯ: މިހާރު

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އޭއައިއޭ)ގެ ވެލުއޭޝަން ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީއޯއާރު) އާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވެލުއޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ އޮކްޓޫބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި ކަމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ އޮކްޓޫބަރު 28ގެ 13:30 އަށް ކަމަށްވެސް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advt

Advertisement

އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި އެ ގަޑިތަކަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭއައިއޭ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުންޏެވެ.