Fuvahmulah City Councilun GA. Atholhu Council ge membarunnaai bahdhalu kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން - ފޮޓޯ: ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކައުންސިލު މެމްބަރުން ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދެ ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބަލާ ދެ އަތޮޅު ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމެވެ. ދެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެކި ބޭނުން ތަކަށް ދެ އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހަދާއިރު މި ބައްދަލުގައި އެކަމަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅު ދެމެދުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށްވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

Advt

Advertisement

ފުވައްމުލަކުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިިއަރަމުން އަންނަ އިރު އެ ސިޓީގައި މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ދެ ކައުންސިލް ދެމެދުގައި ފަހުމުނާމާއެއް ގާއިމުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ވާނެ ފަދަ ގޮތްތަށް ހޯދުމަށް އެހެން އަތޮޅު ތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.