English Edition
Dhivehi Edition
4 މަސް ކުރިން
ކޮންޓްރޯލް ޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން/ފޮޓޯ އޭއޯނިއުސް

 

އައްޑޫސިޓީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރިންޓިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކޮންޓްރޯލް ޕީ އިން އިތުރު އައުޓްލެޓެއް ހިތަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ކޮންޓްރޯލް ޕީ ގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުންނަނީ ހިތަދޫ ސްކޫލް ހުންނަ މަގުގައި މަސްޖިދުލް އިކްރާމް(ފަޒާމިސްކިތް) ހުރި ސަރަޙައްދުގައެވެ.

އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ޚާއްސަ ޙަފްލާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު އެޙަފްލާގައި ކޮންޓްރޯލް ޕީގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ޢާއްމުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކޮންޓްރޯލް ޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން/ފޮޓޯ އޭއޯނިއުސް

މި ޙަފްލާގައި އާ ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ގެ ބޮޑު ކަތީބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ދިގު މުއްދަތެއްވަންދެން  ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައި އަދި  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޙަސަންލަތީފެވެ.

ކޮންޓްރޯލް ޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން/ފޮޓޯ އޭއޯނިއުސް

އައުޓްލެޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޙަސަންލަތީފް ވިދާޅުވީ މިއީ އަވަށުގެ ގާތް ކުދިންކޮޅެއް 2011 ގައި  ކުލީތަނެއްގައި ފެއްޓި އާދައިގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަރާދިޔަ މިންވަރު ހާމަވެގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކުދިންގެ އެކުވެރިކަމާއި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ފޮނި ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

ކޮންޓްރޯލް ޕީ ގެ ޚިދުމަތް  ފުޅާވެ ކުރިއަރައިގޮސް ކުންފުނީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުޅުވިގެންދާ ތަނަވަސް ޢިމާރާތެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މިމުނާސަބާގައި ޙަސަންލަތީފު ވަނީ  ކޮންޓްރޯލްޕީގެ ހީވާގި ވެރިންނަށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮންޓްރޯލް ޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން/ފޮޓޯ އޭއޯނިއުސް

މިޙަފްލާގައި ކޮންޓްރޯލް ޕީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ތާއިފް މަޖީދު އޭއޯނިއުސް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ހިތަދޫގައި އަލަށް ހުޅުވި މި ޢިމާރާތަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާހެދި އައްޑޫސިޓީން ކުލީ ބިމެއް ހޯދަން އުޅެއުޅެ ނުލިބިގެން އެންމެ ފަހުން ގަންނަން ލިބުނު ތަނުގައި 2 ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތްކޮށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލުހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

“ޖާގައިގެ ދަތިކަމާހެދި ބިމެއް ނުލިބިގެން އުޅޭތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ. އެހެން އުޅެނިކޮށް މި ލޮކޭޝަނުން ގަންނަން ބިމެއް ލިބޭ ގޮތްވީ. އެހާހިސާބުން ބޭނުންވީ އިތުރު ވަގުތު ހޭދަ ނުކޮށް ވީހާ އަވަހަށް ތަން ހަދައިގެން ހުޅުވަން ”

ތާއިފް ވިދާޅުވީ ޢިމާރާތް މިހާރު ހުރި ލޮކޭޝަނަކީ ހިތަދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު އަލަށް އާބާދުވަމުން ދާ އޮޑައްސަލާއި ކައިރި ހިސާބަކަށްވެފައި އަދި ހިތަދޫ ސްކޫލާއި ކައިރިވުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެތަނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންޓްރޯލް ޕީގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން/ފޮޓޯ އޭއޯނިއުސް

ކޮންޓްރޯލްޕީގެ ފުރަތަމަ އައުޓްލެޓް ހުންނަނީ  ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގެ ޗެކްމާކް ކައިރީގައެވެ. ދެވަނަ އައުޓްލެޓް ހުންނަނީ ފޭދޫ ނެނޯ ލެބް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައެވެ.

އާޢިމާރާތުން ލިބެން ހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެންވާސް ޕްރިންޓިން އާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނާއި އޮފީސްތަކުގެ ބޯޑާއި އެކިއެކި އިވެންޓް ތަކުގެ  ބޯޑުތަކާއި ސެރެމިކް ޕެއިންޓިން ގެ އިތުރަށް ޝީލްޑާއި މެޓަލް ފަދަ ޕްރިންޓިންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހިމެނެއެވެ.

ޢާޢިމާރާތާއެކު ތަނުގެ ޖާގަ ރަނގަޅުވުމަކީ މިހާރުވެސް ކޮންޓްރޯލް ޕީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް މެދު ނުކެނޑި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އިތުރަށް މިހާރަށް ވުރެ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ އިތުރު ޚިދުމަތް ތައް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއްކަމުގައި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ތާއިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

2 ކޮމެންޓް
ހަސަން އިސްމާޢީލް
ޖެނުއަރީ 6, 2021
ތާއިފް އަކީ އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުރެގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތި ކުރާމީހެއް.މީނަ ބީ.އެމް.އެލް.ގަން ބްރާންޗުގައި ހުރިއިރުވެސް ހަދަނީ މިގޮތަށް.އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާމީހަކު ބޭންކުގެ ލޯނުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުރުމަކީ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓެއް.މިކަން ބަދަލު ކުރަންޖެހެއެވެ.
އަބުދުﷲ
ސެޕްޓެމްބަރު 13, 2020
ޚިދުމަތި އަގަ މާބޮނޑޮ.