Hithadhoo gai mas kan'daa vikkumah 2 sarahahdheh kan'da alhaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ މަތިން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއް - ފޮޓޯ: ޑްރޯންސްޓަގްރާމް

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަސްކަނޑާ ވިއްކުމަށް ދެ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ހިތަދޫގައި މަސްކަނޑާ ވިއްކުމަށް ކައުންސިލުން ދެ ސަރަޙައްދެއް ކަޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހިތަދޫގައި މަސް ކަނޑާ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ ސަރަޙައްދަކީ ހިތަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި މަސްމާރުކޭޓްގެ އުތުރަށް އޮތް ހުސް ބިމާއި، ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ތާރުމަގުން ފެށިގެން ’50 ފޫޓް އެތެރޭގައި އޮތް ހުސް ބިމެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ދެސަރަޙައްދު ފިޔަވައި ހިތަދޫ އަވަށުގެ އެހެން އާއްމު ސަރަޙައްދު ތަކުގައި މަސްކެނޑުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދުން ފެށިގެން ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިތަދޫ އަވަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި މަސްކަނޑާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި މިދެންނެވުނު ދެސަރަޙައްދަށް މަސްކަނޑާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުމަށްވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

އަދި އެ އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 140 ވަނަ މާއްދާ ދަށުން، ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނުގައި ވެއެވެ.