Phone eh vagah negi meehaku hayyaru kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ހުޅުމާލެއިން ވަގަށްނެގި ފޯނެއް ހޯދައި އެ ފޯނު ވަގަށްނެގި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހު ސައިކަލެއްގެ ޕޮކެޓުގައި އޮތް ފޯނެއް ވަގަށްނަގާފައިވާ ކަަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަަލައަކާ ގުޅިގެން، ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއެކު ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ބަލައި އޭނާ ހުރިތަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މޯބައިލް ފޯނު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ މިހާރު އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.